Steve Pereira - Phone: (901) 355-3718

doberman pinscher
Sierra Dobie Farms
HOME

Casa Di Fera Fendy

DNA vWD : clear
DM: clear
DCM 1 & DCM 2 : negative

Eyes passed cert June 2017
Ofa Hips: good - Oct 2017
Ofa Elbows: normal - Oct 2017

Brucellosis test: negative - May 2018
Thyroid test: Normal - May 2018

Thyroid test: Normal - May 2021

View Pedigree

doberman female

doberman female

doberman female

doberman female

doberman female